Akceptuję Polityka cookies

Wyślij nam świąteczny slogan i zgarnij pakę prezentów!

Regulamin konkursu:

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Zgraja Sp. z o.o. z siedzibą w Drawski Młyn, 64-733, Dworcowa 1 B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000792843, NIP  7632142028, REGON 383749244, zwana dalej „Organizatorem”2.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulamin” określa warunki konkursu i dostępny jest na stronie internetowej organizatora hultaj.co
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu tj. udzielaniem informacji na temat konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej organizatora hultaj.co
 6. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.12.2020 i trwa do dnia 09.12.2020.
 7. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 8. Zakazane jest podczas przebiegu konkursu zamieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności zawierających treści obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich.

2. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie: a) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych( które ukończyły 18 lat), b) które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, c) które wyraziły zgodę na wykorzystywanie pracy konkursowej przez Organizatora w  celach marketingowych,  w szczególności przez umieszczenie  w  dowolnej postaci graficznej, wykonanej dowolną dostępną techniką  (według uznania Organizatora)  na pojazdach Organizatora i wystawianie w miejscu publicznym, publikowanie, rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu, w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, wprowadzania do pamięci komputera, zapisy na  wszelkich nośnikach  informatycznych.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest w pełni  dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik może zrezygnować z Konkursu w każdym czasie do momentu wyłonienia Zwycięzców.

3. Zasady konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie świątecznego sloganu marki „Hultaj”
 2. Zadanie konkursowe należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: tupiszslogan@hultaj.co
 3. W treści zgłoszenia należy podać: a) imię i nazwisko oraz  adres do korespondencji Uczestnika,  na który zostanie wysłana nagroda, wyłącznie w celu doręczenia nagrody, b) dopisek o treści: „wyrażam zgodę na wykorzystywanie zadania konkursowego przez Organizatora, na zasadach określonych w  2 pkt. 1 c Regulaminu”.
 4. Spośród nadesłanych zadań konkursowych Organizator wyłoni trzech Zwycięzców w drodze indywidualnej oceny, przyjmując marketingowe kryteria oceny trafności sloganu do kategorii produktów i kręgu odbiorców w/w marki oraz jego oryginalności.
 5. Zadanie konkursowe Zwycięzców zostanie umieszczone w formie graficznej na pojazdach Organizatora.
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na adres mailowy z którego zostało wysłane zadania konkursowe, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Informacja o wyłonieniu  Zwycięzców (bez podania danych) zostanie również umieszczona w komentarzu do Posta Konkursowego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników którzy zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem.

4. Nagroda

 1. Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: Zapas kompotów Hultaj oraz drzewko świąteczne z ozdobami.
 2. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji na który zostanie doręczona nagroda.
 3. Brak podania danych, lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwiających doręczenie przesyłki, powoduje utratę prawa do nagrody.
 4. Przyznane Uczestnikom nagrody będą wysłane w terminie do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy.
 5. Nagrody zostaną dostarczone we własnym zakresie przez Organizatora i na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Uczestnika, na terytorium Polski.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na równowartość pieniężną.
 7. Uczestnicy nie mogą przenieś praw do nagrody na osoby trzecie.
 8. Ewentualny należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymania nagrody oblicza i uiszcza Organizator.

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w czasie konkursu, listem poleconym na adres Organizatora, nie później, niż w terminie 3 dni od daty wyłonienia Zwycięzców lub daty doręczenia nagrody (dotyczy Zwycięzców) . Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko reklamującego oraz adres do korespondencji, opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później, niż w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres korespondencyjny,  podany w reklamacji.

6. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie za ich zgodą i w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe uzyskane w trakcie trwania Konkursu przetwarzane są przez Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym doręczenia nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania.
 5. Organizator przekazuje jednorazowo  dane osobowe Zwycięzców Kurierowi  w celu doręczenia nagrody.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator (szczegółowe dane w § 1 Regulaminu).

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2020r.  i obowiązuje do dnia ukończenia konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy  prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo  zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 09.12.2020 r. pod adresem: tupiszslogan@hultaj.co Nie zapomnijcie o wpisaniu prawidłowych danych (imię, nazwisko, adres) oraz zgody na wykorzystanie Waszych prac o treści: „wyrażam zgodę na wykorzystywanie zadania konkursowego przez Organizatora, na zasadach określonych w    2 pkt. 1 c Regulaminu”. 

Trzymamy kciuki! #zgraja 

Aktualizacja z dnia 11.12.2020, wyniki konkursu: 

Wyłoniliśmy 3 zwycięzców i ich świąteczne slogany: 1. Merry Christmas and happy kompot (autor: Karolina),  2.  Należał się kompot, należą się i święta! (autor: Paweł),  3. Mikołaj woli kompot od mleka (autor: Magdalena).

Gratulujemy!