Akceptuję Polityka cookies

Ej ludzie, cotygodniowy konkursik :)

Możesz zgarnąć zapas Hultaja!
Wbijaj na naszego Facebooka lub Instagrama i pod postem konkursowym dokończ zdanie: „Najzabawniejszą ksywkę na moim podwórku miał/a X, a brzmiała ona: X” .
5 najciekawszych komentarzy wygra zapas kompotów!

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Zgraja Sp. z o.o. z siedzibą w Drawski Młyn, 64-733, Dworcowa 1 B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000792843, NIP  7632142028, REGON 383749244, zwana dalej „Organizatorem”2.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulamin” określa warunki konkursu i dostępny jest na stronie internetowej organizatora hultaj.co
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu tj. udzielaniem informacji na temat konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 5. Konkurs jest prowadzony na naszym profilu na Facebook’u lub Instagramie.
 6. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.01.2022 i trwa do dnia 13.01.2022 roku.
 7. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 8. Zakazane jest podczas przebiegu konkursu zamieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności zawierających treści obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich.

II. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie: a) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (które ukończyły 18 lat), b) które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Osoby wysyłające zgłoszenie konkursowe akceptują Regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w konkursie. Jednocześnie zgadzają się na wykorzystywanie nadesłanej pracy konkursowej przez Organizatora w celach marketingowych oraz jej publikowanie, rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu, w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, wprowadzania do pamięci komputera, zapisy na wszelkich nośnikach  informatycznych.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest w pełni dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik może zrezygnować z Konkursu w każdym czasie do momentu wyłonienia Zwycięzców.

III. Zasady konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, który będzie rozwinięciem zdania „Najzabawniejszą ksywkę na moim podwórku miał/a X, a brzmiała ona: X”.
 2. Zadanie konkursowe należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na naszym profilu na Facebook’u lub Instagramie.
 3. Spośród opublikowanych zadań konkursowych Organizator wyłoni pięciu Zwycięzców w drodze indywidualnej oceny, przyjmując marketingowe kryteria oceny oryginalności.
 4. Zwycięzców konkursu ogłosimy w dniu 14.01.2022 roku.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez odpowiedź opublikowaną pod postem konkursowym.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem.

IV. Nagroda

 1. Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: Zapas kompotów Hultaj.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji, na który zostanie doręczona nagroda. Podany adres zostanie wykorzystany wyłącznie w celu dostarczenia nagrody.
 3. Brak podania danych, lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwiających doręczenie przesyłki, powoduje utratę prawa do nagrody.
 4. Przyznane Uczestnikom nagrody będą wysłane w terminie do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy.
 5. Nagrody zostaną dostarczone we własnym zakresie przez Organizatora i na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Uczestnika, na terytorium Polski.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na równowartość pieniężną.
 7. Uczestnicy nie mogą przenieś praw do nagrody na osoby trzecie.
 8. Ewentualny należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymania nagrody oblicza i uiszcza Organizator.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w czasie konkursu, listem poleconym na adres Organizatora, nie później, niż w terminie 3 dni od daty wyłonienia Zwycięzców lub daty doręczenia nagrody (dotyczy Zwycięzców) . Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko reklamującego oraz adres do korespondencji, opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później, niż w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres korespondencyjny, podany w reklamacji.

VI. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie za ich zgodą i w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe uzyskane w trakcie trwania Konkursu przetwarzane są przez Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym doręczenia nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania.
 5. Organizator przekazuje jednorazowo dane osobowe Zwycięzców Kurierowi  w celu doręczenia nagrody.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator (szczegółowe dane w § 1 Regulaminu).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022r. i obowiązuje do dnia ukończenia konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo  zgodnie z  obowiązującymi przepisami.