Akceptuję Polityka cookies

Zgarnij zapas Hultaja na wakacje!

Ej człowieku KONKURS!
Weź udział w tajnej akcji Hultaja!
Wyślij do nas filmik, na którym Twoje dziecko odpowiada na pytanie:
Jak się robi kompot?
Dla autorów 5 najciekawszych filmików czeka zapas Hultaja na wakacje!
Wysyłajcie filmiki w wiadomościach prywatnych do 26 maja!
Chwytajcie za telefon i nagrywajcie.

Nie zapomnijcie o przesłaniu również zgody na wykorzystanie Waszych video o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zadania konkursowego przez Organizatora, na zasadach określonych w 2 pkt. 1 c Regulaminu”.

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Zgraja Sp. z o.o. z siedzibą w Drawski Młyn, 64-733, Dworcowa 1 B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000792843, NIP  7632142028, REGON 383749244, zwana dalej „Organizatorem”2.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulamin” określa warunki konkursu i dostępny jest na stronie internetowej organizatora hultaj.co
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu tj. udzielaniem informacji na temat konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej organizatora hultaj.co
 6. Konkurs rozpoczyna się dnia05.2021 i trwa do dnia26.05.2021.
 7. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 8. Zakazane jest podczas przebiegu konkursu zamieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności zawierających treści obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich.

 

II. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie: a) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (które ukończyły 18 lat), b) które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Osoby wysyłające zgłoszenie konkursowe akceptują Regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w konkursie. Jednocześnie zgadzają się na wykorzystywanie nadesłanej pracy konkursowej przez Organizatora w celach marketingowych, w szczególności wykorzystanie przesłanego filmiku do produkcji video i umieszczenie jako post w mediach społecznościowych Organizatora, oraz publikowanie, rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu, w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, wprowadzania do pamięci komputera, zapisy na wszelkich nośnikach  informatycznych.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest w pełni dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik może zrezygnować z Konkursu w każdym czasie do momentu wyłonienia Zwycięzców.

 

III. Zasady konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest nagranie krótkiego filmiku, na którym dziecko Uczestnika odpowiada na pytanie: „Jak robi się kompot?”
 2. Zadanie konkursowe należy wysyłać za pomocą wiadomości prywatnej na nasz profil na Facebook’u lub Instagramie.
 3. W treści zgłoszenia, tj. wysyłając filmik w wiadomości prywatnej w mediach społecznościowych Organizatora, należy podać dopisek o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zadania konkursowego przez Organizatora, na zasadach określonych w  2 pkt. 1c Regulaminu”.
 4. Spośród nadesłanych zadań konkursowych Organizator wyłoni pięciu Zwycięzców w drodze indywidualnej oceny, przyjmując marketingowe kryteria oceny oryginalności.
 5. Zadanie konkursowe Zwycięzców zostanie umieszczone w formie video na profilach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram).
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez odpowiedź na wysłaną przez nich wiadomość prywatną ze zgłoszeniem, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. Poproszeni zostaną wówczas o przesłanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji Uczestnika, na który zostanie wysłana nagroda.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem.

 

IV. Nagroda

 1. Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: Zapas kompotów Hultaj na wakacje.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji, na który zostanie doręczona nagroda. Podany adres zostanie wykorzystany wyłącznie w celu dostarczenia nagrody.
 3. Brak podania danych, lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwiających doręczenie przesyłki, powoduje utratę prawa do nagrody.
 4. Przyznane Uczestnikom nagrody będą wysłane w terminie do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy.
 5. Nagrody zostaną dostarczone we własnym zakresie przez Organizatora i na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Uczestnika, na terytorium Polski.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na równowartość pieniężną.
 7. Uczestnicy nie mogą przenieś praw do nagrody na osoby trzecie.
 8. Ewentualny należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymania nagrody oblicza i uiszcza Organizator.

 

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w czasie konkursu, listem poleconym na adres Organizatora, nie później, niż w terminie 3 dni od daty wyłonienia Zwycięzców lub daty doręczenia nagrody (dotyczy Zwycięzców) . Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko reklamującego oraz adres do korespondencji, opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później, niż w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres korespondencyjny, podany w reklamacji.

 

VI. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie za ich zgodą i w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe uzyskane w trakcie trwania Konkursu przetwarzane są przez Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym doręczenia nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania.
 5. Organizator przekazuje jednorazowo dane osobowe Zwycięzców Kurierowi  w celu doręczenia nagrody.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator (szczegółowe dane w § 1 Regulaminu).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 maja 2021r. i obowiązuje do dnia ukończenia konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo  zgodnie z  obowiązującymi przepisami.